شرکت تعاونی صنعت گوشت خراسان

https://www.instagram.com/tavonigoshtkhorasan/